Loading...

Všeobecné obchodní podmínky prodeje - Věrnostní program

(platné ode dne 1. 7. 2021)


1.    Úvodní ustanovení


1.1    Společnost TeeTime SE, IČO: 24236381, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 840 (dále jen „TeeTime SE“) provozuje TeeTime věrnostní program, který klientům umožňuje nákupem zboží a služeb u vybraných partnerů TeeTime skrze webovou stránku www.teetime.cz získávat odměny (dále jen „TeeTime věrnostní program“) Aktuální seznam partnerů naleznete na www.teetime.cz/vernostniprogram 
1.2    Klientem je každá osoba registrovaná na webu www.teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime.
1.3    Klient je na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a Pravidel Věrnostního programu (dále jen „Podmínky“) oprávněn účastnit se TeeTime věrnostního programu a obdržet s tím spojené výhody (dále „Klientské výhody“).
1.4    Odkazují-li tyto Podmínky na Všeobecné obchodní podmínky TeeTime, jsou tím myšlenky všeobecné obchodní podmínky nacházející se na https://www.teetime.cz/obchodni-podminky-online-prodeje-teetime-se


2.    Registrace v TeeTime věrnostním programu


2.1.    Předpokladem registrace je registrace klienta na stránkách www.teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime a potvrzení klienta, že se seznámil s těmito Podmínkami. Potvrzení klient provede na stránkách https://www.teetime.cz/registrace nebo v aplikaci TeeTime, a to zaškrtnutím boxu v posledním kroku registrace.
2.2.    Účastníkem TeeTime věrnostního programu se stane automaticky každá osoba registrovaná na stránkách www.teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime, a to okamžikem registrace. Podrobnosti registrace naleznete v čl 2 Všeobecných obchodních podmínek TeeTime.
2.3.    Registrace je bezplatná.
2.4.    Klient je odpovědný za přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací.


3.    Pravidla a klientské výhody


3.1.    Podstatou TeeTime věrnostního programu je sbírání bodů, tzv. TeeCoinů, a jejich proměňování za Klientské výhody.
3.2.    Klient sbírá body TeeCoiny při následujících příležitostech:
a)    za každý nákup zboží nebo služby na stránce www.teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime, který klient zaplatí on-line v souladu s čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek TeeTime (dále jen „nákup“);
b)    v den narozenin klienta;
c)    za účast v soutěži;
d)    jako odměnu za věrnost.
TeeTime SE upozorňuje, že uvedený výčet není úplný, a vyhrazuje si právo jej kdykoli měnit. Přesný přehled příležitostí, za které lze TeeCoiny získat, stejně jako aktuálně platnou výši TeeCoinů, které lze získat za jednotlivé příležitosti a přepočet TeeCoinů na Klientské výhody naleznete na www.teetime.cz/vernostniprogram  
3.3.    V případě vrácení zboží nebo služby, za jejíž nákup klient obdržel TeeCoiny, se takto získané TeeCoiny klientovi následně odečtou.
3.4.    Pro výpočet Klientských výhod, náležejících klientovi, se použije přepočet aktuálně platný v okamžiku uskutečnění nákupu.
3.5.    Provedené nákupy stejně jako aktuální výše TeeCoinů budou evidovány v klientském profilu na stránkách www.teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime pro přihlášení v sekci Můj golf.
3.6.    Platnost TeeCoinů může být časově omezená. Aktuální časovou platnost TeeCoinů naleznete na www.teetime.cz/vernostniprogram.
3.7.    TeeTime SE upozorňuje, že uvedený výčet není úplný, a vyhrazuje si právo jej kdykoli měnit. Aktuálně platný výčet Klientských výhod naleznete na www.teetime.cz/vernostniprogram.
3.8.    Rozsah plnění společností TeeTime SE v rámci TeeTime věrnostního programu se omezuje na provedení TeeTime věrnostního programu. Práva z vadného plnění týkajícího se Klientských výhod uplatňuje klient přímo vůči partnerovi, s výjimkou Klientských výhod značky Nespresso.
3.9.    Reklamace týkající se TeeTime věrnostního programu a Klientských výhod značky Nespresso uplatňujte na e-mailové adrese teetime@teetime.cz. Reklamace bude vyřešena nejpozději do 30 dní od jejího doručení TeeTime SE.
3.10.    TeeTime SE je oprávněn změnit tyto Podmínky za předpokladu předchozího oznámení takové změny formou e-mailu prostřednictvím zveřejnění na webové stránce nejpozději 30 dní před plánovanou změnou. Aktuálně platné Podmínky naleznete na www.teetime.cz/vernostniprogram 
3.11.    TeeTime SE vyhrazuje právo ukončit TeeTime věrnostní program za předpokladu, že v takovém případě umožní vypořádání získaných Klientských výhod. Podmínky vypořádání stejně jako oznámení o ukončení TeeTime věrnostního programu oznámí TeeTime SE formou e-mailu a prostřednictvím zveřejnění na webové stránce ne později než 30 dní před plánovaným ukončením TeeTime věrnostního programu.
3.12.    Klient má v případě změny či ukončení TeeTime věrnostního programu právo odstoupit od smlouvy uzavřené s TeeTime. Pro odstoupení od smlouvy se přiměřeně použije ustanovení čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek.


4.    Ochrana osobních údajů


4.1    Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde https://www.teetime.cz/zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju


5.    Závěrečná ustanovení


5.1.    V případě, že dojde mezi TeeTime SE a klientem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.2.    Společnost TeeTime SE věrnostní program SE odpovídá ve vztahu k TeeTime věrnostnímu programu za škodu dle obecných právních předpisů. TeeTime SE neodpovídá za škodu způsobenou klientovi, zejména, nikoliv však výlučně při
a)    přerušení disponibility přístupu klienta na internet,
b)    dalších technických a elektronických chybách během datové komunikace přes internet, jakož i při použití internetového portálu TeeTime a aplikace TeeTime, pokud tyto chyby nejsou zaviněny TeeTime SE.
c)    při nedostupnosti mobilních sítí nebo terminálu a
d)    nedostatečné funkčnosti mobilních koncových zařízení klienta.
5.3.    Klient se zavazuje jakékoliv zneužití svého on-line přístupu neodkladně oznámit TeeTime SE na e-mailové adrese (teetime@teetime.cz). Po okamžitém uzamčení jeho přístupu budou klientovi následně zaslána nová přístupová data pomocí SMS nebo e-mailem.
5.4.    Tyto Podmínky platí od 1. 7. 2021.


V Praze dne 1. 7. 2021
TeeTime SE

Společnost

TeeTime SE

IČO: 24236381
se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 840

© 2024 - TeeTime SE - Golfový portál, všechna práva vyhrazena

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací